vnen

Chào mừng quý khách đến với công ty Dịch Thuật Nhật Phúc!

   Quy trình dịch thuật của Dịch thuật Nhật Phúc nhứ thế nào?

   Quy trình dịch thuật của Dịch thuật Nhật Phúc bao gồm các bước: lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và giám sát dự án dịch thuật. Những quản lý chất lượng của Dịch thuật Nhật Phúc có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra các bước cho từng dự án, bất kể dự án lớn hay nhỏ:

 • Nhận tài liệu cần dịch.

 • Đánh giá mức độ chuyên ngành của tài liệu.

 • Đếm tổng số từ trên file (bao gồm từ không trùng lặp và từ trùng lặp).

 • Báo giá (từ trùng lặp bằng 30-50% giá trị).

 • Phân tích nội dung, các thuật ngữ chuyên ngành.


 • Chỉ định biên dịch viên phù hợp theo chuyên ngành và ngôn ngữ.

 • Tiến hành dịch thuật.

 • Quá trình hiệu đính tài liệu được thực hiện song song hay sau khi dịch được thực hiện bởi các Quản lý chất lượng nhiều kinh nghiệm thực hiện.

 • Hiệu đính lần cuối.

 • Giao tài liệu hoàn chỉnh cho khách hàng, tiến hành làm DTP nếu khách hàng có yêu cầu.

 • Hoàn thiện bộ nhớ dịch thuật và hoàn thiện dự án.

   Thông qua quy trình này chúng tôi đã và đang kiểm soát tốt chất lượng bài dịch và dễ dàng đáp ứng được những bản dịch đòi ỏi tính chuyên ngành sâu và độ chính xác cao theo tiêu chuẩn quốc tế.


Chia sẻ